Christian Child

RSS

God’s Love (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010)

God’s Love (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010

John (Juan) 3:16

16 Ni kunda’u xaan ini Yandios yɨvɨ ñuyɨvɨ. Ja yukan kuu ja ni taji ya se’e ya ni kii ya, vasu maa ɨɨn ya ni kuu Se’e Yandios. Ni kii se’e ya nuu ñuyɨvɨ nava taka yɨvɨ na kandixia ya, ti tukaa jna’nu ndatu i, ti kunchuku i jiin Yandios ja kuu saa ni.

View On WordPress

The Beatitudes (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010)

The Beatitudes (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010)

Beatitudes

MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 Ti ni kachi Jesús: ―Na kachi ri ja kandichi Yandios jiin yɨvɨ ka iyo jnu’un kui’ya ini sɨkɨ ja ni ka nakani ini i. Ni ka nakani ini i ja tu ni iyo ni ɨɨn jniñu va’a i nuu Yandios. Ti sɨkɨ yɨvɨ un chi jandaa kuu ja kɨvɨ i nda’a Yandios ja na ta’u ya jniñu nuu i. Ti jandaa kuu ja kɨvɨ i ñuu nuu ta’u Yandios jniñu.

4Kachi ri ja kandichi…

View On WordPress

The Lord’s Prayer (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010)

The Lord’s Prayer (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010)

Round icon. Flag of Mexico

MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 2010

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Ja yukan kuu ja sia’an kakanta’u ra naa ra: Tata yo Yandios, ja kancha ni andɨvɨ, kava yɨñu’un yo nuu sɨvɨ ni, ti maa ni kuu ja kuña’nu ga.

10 Jika na nuu ni ja yachi na kiji kɨvɨ ta’u ni jniñu nuu nɨ tu’u ñuyɨvɨ yo.

11 Ti kua’a ni staa nakaji yo vijna ja kuu ja ndendajnu yo ɨɨn kɨvɨ ɨɨn kɨvɨ.

12 Kuan ka’nu ini ni nuu kuachi ka sa’a na,…

View On WordPress

God’s Love (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 1988)

God’s Love (MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 1988)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, YOSONDÚA: Bible NT 1988

John (Juan) 3:16

16 Ni kunda’u xaan ini Yandios yɨvɨ ñuyɨvɨ. Ja yukan kuu ja ni taji ya se’e ya ni kii ya, vasu maa ɨɨn ya ni kuu Se’e Yandios. Ni kii se’e ya nuu ñuyɨvɨ nava taka yɨvɨ na kandixia ya, ti tukaa jna’nu ndatu i, ti kunchuku i jiin Yandios ja kuu saa ni.

View On WordPress

God’s Love (MIXTEC, TEZOATLÁN: Bible NT)

God’s Love (MIXTEC, TEZOATLÁN: Bible NT)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, TEZOATLÁN: Bible NT

John (San Juan) 3:16

16 ’Chi̱ sa̱’á ña̱ kú’u̱ nda̱’o ini Ndios sa̱’á ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, sa̱’á ño̱ó ni̱ xi̱’o na iin tó’ón dini̱ de̱’e na ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ñayuú yó’o, dá kía̱n ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu̱ ta̱’ón o̱ ku̱ú na̱. Di’a koni na̱ kataki chíchí ná.

View On WordPress

God’s Love (MIXTEC, SOUTHERN PUEBLA-del sur de PUEBLA: Bible NT)

God’s Love (MIXTEC, SOUTHERN PUEBLA-del sur de PUEBLA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, SOUTHERN PUEBLA-del sur de PUEBLA: Bible NT

John (San Juan) 3:16

16 ’Vàchi ñà‑cuàhà guá cuú ini Yua‑nda Dios sàhà nèhivì ñuhìví, nì sàhatahvì‑yá mindaa Dèhemanì‑yá (ñà‑cui‑yà), dandu nsidaa nèhivì xiníndísá‑xí‑yâ, mà sáà‑nè ndañuhu‑né, còó, nicanicuahàn icúmí‑nê cutiacu‑nè.

View On WordPress

God’s Love (MIXTEC, SILACAYOAPAN: Bible NT)

God’s Love (MIXTEC, SILACAYOAPAN: Bible NT)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, SILACAYOAPAN: Bible NT

John (San Juan) 3:16

16 ʼJáchi̱ sa̱ha̱ ña̱ na̱qui̱hvi̱ ndiva̱ha ini Ndióxi̱ ña̱yivi ndúu ñuyíví sa̱há ña̱ cán quéa̱ na̱chindahá mé á in túhún ji̱ni̱ já ja̱hyi a ñuyíví yóho. Já quéa̱ tá ná candeé ini na mé á cuu ca̱cu ndaa ínima̱ ná já ná catacu na a̱nda̱ ama cáa qui̱vi̱.

View On WordPress

God’s Love (MIXTEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC: Bible, Partial NT)

God’s Love (MIXTEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC: Bible, Partial NT)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC: Bible, Partial NT

John (Juan) 3:16

16 ‘Takan kūu ta chaˈaˈ ña yaˈa ga kùuni Ndioo ndeˈe ra ma ñivi ñuñivi, yakan va chāˈa ra ma ra uvanuu ña kùu Seˈe ra nuu na, ikan nda ndian nikuuni tu chinuni na ma tuˈun ra, tüvi ni naa na, vati ni niˈi na nuu koo ndito na endeeni chiˈin Ndioo jàˈa ra.

View On WordPress

God’s Love (MIXTEC, SAN MIGUEL EL GRANDE: Bible NT)

God’s Love (MIXTEC, SAN MIGUEL EL GRANDE: Bible NT)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, SAN MIGUEL EL GRANDE: Bible NT

John (San Juan) 3:16

16 Chi̱ Dios, xaa̱n ní kundáꞌú ini̱‑ya̱ ñáyɨvɨ ñúyɨ́vɨ. Ja̱ yúán ní tájí‑yá Se̱ꞌe‑ya̱ ní kii‑i, va̱sa máá túꞌún‑ni‑i ni̱ i̱o, náva̱ꞌa ma̱ náa táká ña̱yɨvɨ
kákandíja‑i‑ya̱, chi̱ sua kuchaku̱‑i nɨ́ɨ́ káni.

View On WordPress

God’s Love (MIXTEC, SAN JUAN COLORADO: Bible NT)

God’s Love (MIXTEC, SAN JUAN COLORADO: Bible NT)

Jesus-and-Earth

MIXTEC, SAN JUAN COLORADO: Bible NT

John (Juan) 3:16

16 ’Nyoo cuñí xaan ra tsi tandɨhɨ nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ. Yacan cuenda tsaha̱ ra tsa cúu Sehe mañi ra nu cruu tsa cuenda ñi. Tyin tacan tan tandɨhɨ ñi tsa tsinú iñi tsi Sehe ra, ña cunaa ñi, tan coo ñi ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa.

View On WordPress